MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
TCAS 66

กำหนดการ รอบที่ 2 โควต้า Quota

วันที่รายการ
7 เมษายน 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ที่ระบบตรวจสอบผล
10-11 เมษายน 2566สอบคัดเลือก
21 เมษายน 2566ประกาศผลการสอบคัดเลือก ที่ระบบตรวจสอบผล
4-5 พฤษภาคม 2566ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ระบบ MyTCAS
6 พฤษภาคม 2566สละสิทธิ์ในระบบ TCAS ที่ระบบ MyTCAS
12 พฤษภาคม 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ระบบตรวจสอบผล
15-19 พฤษภาคม 2566ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ลงทะเบียนเรียน ที่ระบบตรวจสอบผล

กำหนดการ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน Portfolio

วันที่รายการ
19 มกราคม 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
23-24 มกราคม 2566สอบคัดเลือก
31 มกราคม 2566ประกาศผลการสอบคัดเลือก
7-8 กุมภาพันธ์ 2566ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
9 กุมภาพันธ์ 2566สละสิทธิ์ในระบบ TCAS
15 กุมภาพันธ์ 2566ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
17-23 กุมภาพันธ์ 2566ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ลงทะเบียนเรียน