Home

MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

31 มกราคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566

31 มกราคม 256
ผู้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ MyTCAS.com
ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

คำถามที่พบบ่อย

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ ระบบรับสมัครออนไลน์

ในรอบที่ 1 Portfolio ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ในรอบที่ 2 Quota ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ในรอบที่ 3 Admission สามารถเลือกได้ตามข้อกำหนดของ TCAS

ในรอบที่ 4 Direct Admission ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ประเภทภาคการศึกษาอัตราค่าธรรมเนียม
นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคปกติภาคการศึกษาปกติ5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน3,000 บาท
นักศึกาษาคฤหัสถ์ ภาคปกติภาคการศึกษาปกติ 6,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการภาคการศึกษาปกติ 8,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท

สามารถติดต่อที่ สาขาวิชาที่ทำการสมัครไว้ (เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้และแจ้งผลให้ทราบครับ)

สามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบตรวจสอบผลการสมัคร

นักศึกษาภาคปกติ เปิดวันที่ 19 มิถุนายน 2566

นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) เปิดวันที่ 18 มิถุนายน 2566

เนื่องจากผู้สมัครอาจไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธฺิ์ผ่านระบบ TCAS แต่ต้น ซึ่งไม่กระทบกับการสมัครเรียน ผู้สมัครยังคงได้ศึกษาที่ มมร ตามหลักสูตรที่สมัครไว้ ทั้งนี้ให้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของแต่ละหลักสูตรเพื่อยืนยัน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดหลักสูตรที่รับสมัคร วิทยาเขต คณะ
และสาขาวิชา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อ