Home

MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำถามที่พบบ่อย

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ ระบบรับสมัครออนไลน์

ในรอบที่ 1 Portfolio ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ในรอบที่ 2 Quota ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ในรอบที่ 3 Admission สามารถเลือกได้ตามข้อกำหนดของ TCAS

ในรอบที่ 4 Direct Admission ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ประเภทภาคการศึกษาอัตราค่าธรรมเนียม
นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคปกติภาคการศึกษาปกติ5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน3,000 บาท
นักศึกาษาคฤหัสถ์ ภาคปกติภาคการศึกษาปกติ 6,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการภาคการศึกษาปกติ 8,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

สามารถติดต่อที่ สาขาวิชาที่ทำการสมัครไว้ (เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้และแจ้งผลให้ทราบครับ)

สามารถตรวจสอบได้ที่ ระบบตรวจสอบผลการสมัคร

เมื่อท่านได้สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามขั้นตอนการสัมครได้ที่ กำหนดการในแต่ละรอบการสมัคร และสามารถเข้าตรวจสอบสถานะของตนเองตามกำหนดการได้ที่ ระบบตรวจสอบผลการสมัคร

นักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

เนื่องจากผู้สมัครอาจไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธฺิ์ผ่านระบบ TCAS แต่ต้น ซึ่งไม่กระทบกับการสมัครเรียน ผู้สมัครยังคงได้ศึกษาที่ มมร ตามหลักสูตรที่สมัครไว้ ทั้งนี้ให้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของแต่ละหลักสูตรเพื่อยืนยันเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาที่เป็นทั้งพระภิกษุ สามเณร แม่ชี (บรรพชิต) และ ประชาชนทั่วไป (ฆราวาส) โดยการเรียนการสอนจะควบคู่กันไป สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบรรพชิต และฆราวาส

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) มีหอพักสำหรับนักศึกษาทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ แยกกัน ส่วนของหอพักคฤหัสถ์ แยกหอพักชาย
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการด้านการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) สามารถติดต่อได้ที่ กองกิจการนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา (วิทยาเขต วิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาอื่น ๆ แก่นักศึกษา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองกิจการนักศึกษา