MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษา พ.ศ. 2565

อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี

(ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา, ค่าหน่วยกิจ, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย, ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา, ค่าประกันอุบัติเหตุ, ค่ากรรมฐาน)

ประเภทภาคการศึกษาอัตราค่าธรรมเนียม
นักศึกษาบรรพชิตและแม่ชี ภาคปกติภาคการศึกษาปกติ5,000 บาท
ภาคฤดูร้อน3,000 บาท
นักศึกาษาคฤหัสถ์ ภาคปกติภาคการศึกษาปกติ 6,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท
นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการภาคการศึกษาปกติ 8,000 บาท
ภาคฤดูร้อน 4,000 บาท
* นักศึกษาสมารถลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิจ เว้นแต่ได้รับอนุญาติเป็นรายกรณี