มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร วันที่ 01 พ.ย. 2566 - 15 ม.ค. 2567

รอบที่ 2 Quota รับสมัคร วันที่ 16 ม.ค. 2567 - 04 เม.ย. 2567

รอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 05 เม.ย. 2567 - 13 พ.ค. 2567

รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัคร วันที่ 14 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567

https://www.youtube.com/watch?v=LYxVICeKkk4 The time is 07:29:22