มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร

รอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 05 เม.ย. 2567 - 13 พ.ค. 2567

รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัคร วันที่ 14 พ.ค. 2567 - 07 มิ.ย. 2567

The time is 17:48:32