มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ศาลายา นครปฐม

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร วันที่ 01 พ.ย. 2566 - 15 ม.ค. 2567

รอบที่ 2 Quota รับสมัคร วันที่ 16 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567

รอบที่ 3 Admission รับสมัคร วันที่ 07 พ.ค. 2567 - 13 พ.ค. 2567

รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัคร วันที่ 14 พ.ค. 2567 - 07 มิ.ย. 2567

The time is 22:10:25