มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม

การรับสมัคร รับตรง ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

สมัครเรียนหลักสูตรนี้
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.00

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม 3 ประโยค กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร) และต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของมหาวิทยาลัย คือ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางจริยธรรมหรือศีลธรรม


รายละเอียดการรับ

ทุกหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร อนุศาสนาจารย์บุคลากร ทางการศึกษาของรัฐ นักวิจัย นักการทูต นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง องค์การภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสื่อสารมวลชน องค์กรอิสระ ได้แก่ พนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่ แสวงหากำไร องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป; สำนักงานเลขาธิการ ASEAN องค์การคณะสงฆ์ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครเรียนหลักสูตรนี้
ข้อมูลหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                 : 25631864000717

ภาษาไทย                    : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ภาษาอังกฤษ                 : Bachelor of Political Science Program in Political   Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                  ชื่อเต็ม  : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

                             ชื่อย่อ   : ร.บ. (รัฐศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ               ชื่อเต็ม  : Bachelor of Political Science (Political Science)

                             ชื่อย่อ   : B.Pol.Sc. (Political Science)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

2. นักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับชาติ

3. นักวิชาการศึกษา

4. นักวิชาการ พนักงานในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5. นักพัฒนาองค์การเอกชน (NGOs)

6. พระสังฆาธิการ