มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4ปี)

สิ้นสุดการรับ

คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.00

ผู้ที่มีความสนใจด้านวิชาสังคมศึกษา และพระพุทธศาสนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดการรับ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาวิชาการศึกษา 1. รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร 25491861105546 ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Teaching Buddhism 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา) ชื่อย่อ : ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Teaching Buddhism) ชื่อย่อ : B.Ed. (Teaching Buddhism) 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 4. รูปแบบของหลักสูตร 4.1 รูปแบบ - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี 4.2 ภาษาที่ใช้ - หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 4.3 การรับนักศึกษา - รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 4.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน / สถาบันอื่น - เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2566 6. สถานที่จัดการเรียนการสอน - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา 774 วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา (สำนักงานบริหารมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ) 95 หมู่ที่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 7.1 บุคลากรทางการศึกษา 7.2 นักวิชาการการศึกษา 7.3 นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา 7.4 พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 7.5 นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ


ข้อมูลหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาวิชาการศึกษา

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร    25491861105546

       ภาษาไทย :       หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี)

       ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Education Program in Teaching Buddhism

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

       ภาษาไทย        ชื่อเต็ม : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา)

                           ชื่อย่อ :  ศษ.บ. (การสอนพระพุทธศาสนา)

       ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม : Bachelor of Education (Teaching Buddhism)

                           ชื่อย่อ :  B.Ed. (Teaching Buddhism)

3.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       143 หน่วยกิต

4.  รูปแบบของหลักสูตร

       4.1 รูปแบบ

            þ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี

4.2 ภาษาที่ใช้

            R หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

       4.3 การรับนักศึกษา

            R รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

       4.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน / สถาบันอื่น

            R เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

       4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

            R ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

5.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร

R หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566 กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

                 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

R การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต

       สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

R ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่        13 มีนาคม 2566    

R ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อ       วันที่ 27 มีนาคม 2566

 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน

     R  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา 774 วัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา 95 หมู่ 7 ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          7.1 บุคลากรทางการศึกษา

          7.2 นักวิชาการการศึกษา

          7.3 นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา

          7.4 พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

          7.5 นักวิจัยทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ