มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สิ้นสุดการรับ

คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.00

นักเรียนทุกคนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่ต้องการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี


รายละเอียดการรับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1. รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร : 25611861100038 ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Communication 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (English for Communication) ชื่อย่อ : B.A. (English for Communication) 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 4. รูปแบบของหลักสูตร 4.1 รูปแบบ - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 4.2 ภาษาที่ใช้ - หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4.3 การรับนักศึกษา - รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 4.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น - เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา - ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร - ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 6. สถานที่จัดการเรียนการสอน - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา (วัดสุทธจินดา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา (สำนักงานบริหารมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 7.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ 7.2 นักแปล 7.3 ผู้สื่อข่าวฝ่ายต่างประเทศ 7.4 นักวิชาการด้านภาษา 7.5 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ 7.6 เจ้าหน้าที่โรงแรม 7.7 พนักงานสายการบิน


ข้อมูลหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

          รหัสหลักสูตร : 25611861100038

          ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

          ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for Communication

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

          ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

          ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (English for Communication)

          ชื่อย่อ : B.A. (English for Communication)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          143 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร

          4.1 รูปแบบ

                    - หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

          4.2 ภาษาที่ใช้

                    - หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          4.3 การรับนักศึกษา

                    - รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

          4.4 ความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันอื่น

                    - เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

          4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                    - ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

          - ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน

          - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา (วัดสุทธจินดา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          - มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์นครราชสีมา (สำนักงานบริหารมหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยฯ) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          7.1 ครูสอนภาษาอังกฤษ

          7.2 นักแปล

          7.3 ผู้สื่อข่าวฝ่ายต่างประเทศ

          7.4 นักวิชาการด้านภาษา

          7.5 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

          7.6 เจ้าหน้าที่โรงแรม

          7.7 พนักงานสายการบิน