มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม

การรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

สิ้นสุดการรับ

คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.0

Portfolio ให้เขียนบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของตนเองในแฟ้มสะสม ว่าเป็นคนดี คือ มีลักษณะคิดดี พูดดี และทำดี ในระหว่างที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มี EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) คือสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งดีและร้ายของตน และสามารถจัดการด้วยวิธีการที่ชาญฉลาด ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น โดยให้เขียนบรรยายในแฟ้มสะสม (Portfolio) มีคำรับรองความประพฤติจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน หรือสถานศึกษา เช่น ครูแนะแนว ครูประจำชั้น ผู้อำนวยการ เป็นต้น ตลอดถึงเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม 5 ประโยคสำหรับพระภิกษุ-สามเณร) โดยไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามคือ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาต่อ และไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอย่างร้ายแรงทางจริยธรรมและศีลธรรม


รายละเอียดการรับ

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) เป็นหลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มี คุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว พระพุทธศาสนา” อีกทั้งเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์แบบบูรณาการให้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนาและตามหลักวิชาการสากล ทั้งในมิติการเมืองในประเทศและการเมือง ระหว่างประเทศ และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของ หลักสูตร เป็นกำลังที่สำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่าง ยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา มีการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดแทรกความเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญทางด้านบริหาร การปกครองของประเทศต่อไป มีความสามารถและมีมาตรฐานในการบริหารงานภาครัฐและเอกชนและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเมืองการปกครอง บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ด้านการปกครอง บริหาร นโยบายและแผนได้ทุกหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร อนุศาสนาจารย์บุคลากร ทางการศึกษาของรัฐ นักวิจัย นักการทูต นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง องค์การภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสื่อสารมวลชน องค์กรอิสระ ได้แก่ พนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่ แสวงหากำไร องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป; สำนักงานเลขาธิการ ASEAN องค์การคณะสงฆ์ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                 : 25631864000717

ภาษาไทย                    : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)

ภาษาอังกฤษ                 : Bachelor of Political Science Program in Political   Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                  ชื่อเต็ม  : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

                             ชื่อย่อ   : ร.บ. (รัฐศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ               ชื่อเต็ม  : Bachelor of Political Science (Political Science)

                             ชื่อย่อ   : B.Pol.Sc. (Political Science)

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการ บุคลากร พนักงาน ในหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ

2. นักการเมืองท้องถิ่น และนักการเมืองระดับชาติ

3. นักวิชาการศึกษา

4. นักวิชาการ พนักงานในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

5. นักพัฒนาองค์การเอกชน (NGOs)

6. พระสังฆาธิการ