มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม

การรับสมัคร รอบที่ 2 Quota

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

สิ้นสุดการรับ

คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.00

Quota มีคุณสมบัติคือ เคยเป็นตัวแทนหรือเคยสร้างชื่อเสียงให้สถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาหรือชุมชนที่ตนอยู่ เช่น เป็นนักกีฬา นักร้อง นักกวี นักประพันธ์ นักกิจกรรม ฯลฯ มีใบรับรองจากสถานศึกษาหรือชุมชนที่ตนอยู่


รายละเอียดการรับ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เป็นหลักสูตร 4 ปี มุ่งเน้นพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ ด้วยศาสตร์สมัยใหม่ ผสมผสานอย่างลงตัวกับพุทธศาสตร์ ปัจจุบันกำลังเป็นที่ต้องการของโลกตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกสติ เรียกว่า Mindfulness ถูกนำไปศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ทั้งในด้านจิตวิทยาและวงการแพทย์ อาทิ เพื่อลดความเครียด เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นต้น หลังสำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ พัฒนากร/พัฒนาสังคม/นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการองค์การท้องถิ่นหรือเทศบาล/นักวิชาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา/นักเขียน/นักวิจารณ์/นักวิจัย/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/วิทยากร/เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา/เจ้าหน้าที่กรมศาสนา/อนุศาสนาจารย์/พระธรรมทูต/พระสังฆาธิการ/อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลหลักสูตร

 1. ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies for Development
 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Buddhist Studies for Development)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Buddhist Studies for Development)
 2. วิชาเอกเดี่ยว
  พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  132 หน่วยกิต
 4. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
  5.2 ประเภทของหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
  5.2 ภาษาที่ใช้
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร 

ผ่านการรับรองการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ในระดับดี มีคะแนนดีขึ้นทุกปี ตั้งแต่เปิดหลักสูตร จนถึงปัจจุบัน 

เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้ศาสตร์สมัยใหม่ร่วมกับศาสตร์ของพระพุทธเจ้า

รายวิชาที่น่าสนใจ อาทิ มงคลสูตรศึกษาเพื่อการพัฒนา/จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์/เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์/ภาษาอังกฤษสำหรับพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา/ระเบียบวิธีวิจัยทางพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์/การโค้ชชีวิตและการปฏิบัติงานตามหลักพุทธศาสตร์/สุขภาวะสังคมตามแนวพุทธศาสตร์ และรายวิชาอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลายอาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนากร/พัฒนาสังคม/นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการองค์การท้องถิ่นหรือเทศบาล/นักวิชาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา/นักเขียน/นักวิจารณ์/นักวิจัย/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/วิทยากร/เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา/เจ้าหน้าที่กรมศาสนา/อนุศาสนาจารย์/พระธรรมทูต/พระสังฆาธิการ/อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง