มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร

การรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

สิ้นสุดการรับ

คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.00

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช. กศน. ป.ธ.5) 2. ผู้สำเร็จระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (สำหรับผู้ต้องการปริญญาใบที่ 2)


รายละเอียดการรับ

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะศาสนาและปรัชญา/ภาควิชาปรัชญา หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร : 25491861105489 ภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy, Religions and cultures 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ. (ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม) ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts (Philosophy, Religions and cultures) ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Philosophy, Religions and cultures) 3. วิชาเอก ปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม


ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ให้บัณฑิตมีความรอบรู้ด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม ในบริบทของสังคมไทยบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจสถานการณ์และปัญหาสังคมอย่างชัดเจนและรอบด้าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ อาจารย์ ด้านปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม

2. มัคคุเทศก์ ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา

3. ข้าราชการและพนักงานของรัฐในกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

4. อนุศาสนาจารย์

5. นักเขียน นักวิจารณ์ และอาชีพอิสระ