MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รอบที่ ๑ แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

ลำดับกิจกรรมระยะเวลาแหล่งข้อมูล
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttps://student.mytcas.com
สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕www.mbuadmission.mbu.ac.th  
อัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครผ่านระบบรับสมัคร (ออนไลน์)๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕www.mbuadmission.mbu.ac.th
บางคณะ/สาขาวิชาอาจกำหนดให้นำส่งเอกสารการสมัครเพิ่มเติมทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่วิทยาเขต วิทยาลัยที่สมัคร และให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ต้นทางเป็นวันยื่นใบสมัคร๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ www.mbu.ac.th
สอบคัดเลือกโดยสอบสอบสัมภาษณ์๒๙-๓๐ มกราคม  ๒๕๖๕       
ประกาศผลการสอบคัดเลือก๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ www.mbu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๗ -๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕https://student.mytcas.com
สละสิทธิ์หลังจากยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว
๑๐ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ ๑ ในระบบ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕www.mbu.ac.th
๑๑ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ติดต่อกองกิจการสักศึกษา
๑๒ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ลงทะเบียนเรียน๑๑ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕www.reg.mbu.ac.th
๑๓เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

* เอกสาร ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ TCAS รอบที่ ๑ Portfolio