MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รอบรับตรง Direct Admission

กำหนดการรับสมัคร

ลำดับกิจกรรมระยะเวลาแหล่งข้อมูล
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttps://student.mytcas.com
สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๑ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕www.mbuadmission.mbu.ac.th  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ www.mbu.ac.th
สอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕      ตามวิทยาเขต/วิทยาลัยที่สมัคร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ www.mbu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๕www.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕www.mbu.ac.th
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ติดต่อกองกิจการสักศึกษา
๑๐ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ลงทะเบียนเรียน๑๑ มิถุนายน – ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕www.reg.mbu.ac.th
๑๑ เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕