MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รอบที่ ๓ Admission

ลำดับกิจกรรมระยะเวลาแหล่งข้อมูล
ลงทะเบียนใช้งานในระบบ TCAS (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) และเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับไม่เกิน ๑๐ อันดับ พร้อมชำระเงินค่าสมัครระหว่างวันที่ ๒-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕https://student.mytcas.com
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕https://student.mytcas.com
ผู้สมัครทุกคนเข้าระบบเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือแสดงความจำนงในการประมวลผล ครั้งที่ ๒ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕https://student.mytcas.com
ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ ๓ ครั้งที่ ๒๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕    ตามวิทยาเขต/วิทยาลัยที่สมัคร
การสอบสัมภาษณ์ (ไม่มีการจัดสอบสัมภาษณ์ในรอบนี้)www.mbu.ac.th
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา๒ มิถุนายน ๒๕๖๕www.mbu.ac.th
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ติดต่อกองกิจการสักศึกษา
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ลงทะเบียนเรียน๖-๑๒ มิถันายน ๒๕๖๕www.reg.mbu.ac.th
เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕