MBU ADMISSION

ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รอบที่ ๒ โควตา Quota

ลำดับกิจกรรมระยะเวลาแหล่งข้อมูล
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ก่อนเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปhttps://student.mytcas.com
สมัครออนไลน์ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕www.mbuadmission.mbu.ac.th  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์๗ เมษายน ๒๕๖๕ www.mbu.ac.th
สอบคัดเลือกโดยสอบสอบสัมภาษณ์๑๑ เมษายน  ๒๕๖๕      ตามวิทยาเขต/วิทยาลัยที่สมัคร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ www.mbu.ac.th
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย๔-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕www.mytcas.com
สละสิทธิ์หลังจากยื
นยันสิทธิ์ไปแล้ว
(รอบที่ ๑ – ๒)
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕www.mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ ๒ ในระบบ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕www.mbu.ac.th
ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ติดต่อกองกิจการสักศึกษา
๑๐ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่/ลงทะเบียนเรียน๑๑ พฤษภาคม – ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕www.reg.mbu.ac.th
๑๑ เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๕๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕