มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
จังหวัดเชียงใหม่

https://lanna.mbu.ac.th/ https://www.facebook.com/mbulannaCM

รับตรง ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับสมัคร วันที่ 01 พ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566

https://lanna.mbu.ac.th/ https://www.facebook.com/mbulannaCM