มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
จังหวัดเลย

รับตรง ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับสมัคร วันที่ 01 พ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566