มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด

รอบที่ 4 Direct Admission รับสมัคร วันที่ 28 พ.ค. 2566 - 07 มิ.ย. 2566

รับตรง ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับสมัคร วันที่ 01 พ.ย. 2565 - 31 พ.ค. 2566