มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
จังหวัดเลย

การรับสมัคร รับตรง ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

สมัครเรียนหลักสูตรนี้
คุณสมบัติ/เงื่อนไขการรับ

คะแนน GPAX ต่ำสุด 2.00

ผู้ที่มีความสนใจด้านพระพุทธศาสนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดการรับ

หลักสูตรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาและตามหลักวิชาการสากล ทั้งในมิติการเมืองในประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ และมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร เป็นกำลังที่สำคัญของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนา บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ด้านการปกครอง บริหาร นโยบายและแผนได้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ

สมัครเรียนหลักสูตรนี้
ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)

ชื่อเต็ม : รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง)
ชื่อย่อ : ร.บ. (การปกครอง)

ชื่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Political Science (Government)
ชื่อย่อ : B.Pol.Sc. (Government)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต

จบแล้วทำอาชีพอะไร
  1. บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพ ด้านการปกครอง บริหาร นโยบายและแผนได้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ บริษัทเอกชน และอื่น ๆ
  2. องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร อนุศาสนาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของรัฐ นักวิจัย นักการทูต นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักการเมืองท้องถิ่น นักการเมืองระดับชาติ เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
  3. องค์การภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานธนาคาร พนักงานสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักสื่อสารมวลชน
  4. องค์กรอิสระ ได้แก่ พนักงานในหน่วยงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน องค์การไม่แสวงหากำไร
  5. องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ เจ้าหน้า UN, IMF, UNDP, สำนักงานเลขาธิการ ASEAN
  6. องค์การคณะสงฆ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด ศาสนพิธีกร พระธรรมทูต พระนักเผยแผ่ พระนักพัฒนา